Fresco
Fresco
Fresco

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın!

KVKK

KVKK AYDINLATMA METNİ
 

ÖNCÜ HAZIR GIDALAR SAN VE TİC AŞ (‘ŞİRKET’ veya ‘FRESCO’ olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz. ŞİRKET işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


Veri Sorumlusu: ÖNCÜ HAZIR GIDALAR SAN VE TİC AŞ kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


İşleme Amacı 

Toplanan kişisel verileriniz, ŞİRKETİMİZ tarafından;
* Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
* Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
* Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
* Çalışanların performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması,
* Çalışanlara yönelik idari, teknik ve iş güvenliğinin temini,
* İmzalamış olduğumuz iş sözleşmeleri uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
* Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
* Çalışanların, misafirlerin, çalışan adaylarının ve şirketimizin güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek,
* Üretim ve/veya operasyonları süreçlerinin planlanması ve icrası,
* Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
* Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak,
* Çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının karşılanmasını sağlamak,
* Şirket tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, ödeme araçları ve bordroları düzenleyebilmek,
* Şirketimizde kullanılmakta olan yazılım, program ve benzeri sistemlerin işleyebilmesi ile bakım, onarım, güncelleme gibi süreçlerin tamamlanabilmesi,
* Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi ve alternatif pozisyonların değerlendirilmesi,
* Kurumsal yazışmalarının yapılması,
* Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.


Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı 

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve kanunda belirtilen diğer amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, yurtiçinde kurulu destek aldığımız yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından; beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları ile her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

ŞİRKET kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak ŞİRKET veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler 

ŞİRKET; 
* Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
* Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
* Kişisel verilerin muhafazasını,
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. ŞİRKET elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.


Kanun Kapsamındaki Haklarınız 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla ÖNCÜ HAZIR GIDALAR SAN VE TİC AŞ'ne başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı sitemizde (https://fresco.com.tr/iletisim) bulunan başvuru formunu talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yenidoğan Mahallesi Cicoz Yolu Hanife Ana Sokak No:10 Fresco İş Merkezi Bayrampaşa / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu fresco@frescosandvic.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

WHATSAPP DESTEK